تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

بیگدلی 2010/07/22 09:56 بیگدلی 2011/03/19 06:36 فعلی
خط 6: خط 6:
  * بیگدلی به قلم [[پروفسور دکتر غلامحسین بیگدلی]]   * بیگدلی به قلم [[پروفسور دکتر غلامحسین بیگدلی]]
-**[[پروفسور دکتر غلامحسین بیگدلی]]**[[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%AF%D9%84%DB%8C|{{:favicon_wikipedia.png}}]]  در [[کتاب تاریخ بیگدلی]] [[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%AF%D9%84%DB%8C|{{:favicon_wikipedia.png}}]]  ریشه نام [[بیگدلی]] [[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%AF%D9%84%DB%8C|{{:favicon_wikipedia.png}}]] را اینگونه بیان نموده است که، **بیگدلی** یا بک دلی یا بکتلی نام یکی از 24 قبیله [[اوغوز]] میباشد.+**[[پروفسور دکتر غلامحسین بیگدلی]]** در [[کتاب تاریخ بیگدلی]] ریشه نام [[بیگدلی]] را اینگونه بیان نموده است که، **بیگدلی** یا بک دلی یا بکتلی نام یکی از 24 قبیله [[اوغوز]] میباشد.
-[[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD|حضرت نوح]] پس از فروکش نمودن آبی که دنیا را فرا گرفته بود، کره زمین را به سه پسرش که با ایشان نجات یافته بودند تقسیم نمود. یافث یکی از پسران ایشان بود که جیحون را به او داد. [[http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AB|یافث]] دارای 7 پسر بود که یکی از آنها "ترک" نام داشت. ترک بسیار با ادب و عاقل بود. یافث، پسرانش را در جیحون پراکنده کرد. ترک پسرانی خوب کردار به نامهای توتل، چگل، برسخان و ابلاق داشت. غز یا اوغوزخان پسر قراخان و نوه دیب باقوی و یکی از نوادگان ترک بود که پس از چند نسل حکومت قبیله را بعهده گرفت. +حضرت نوح پس از فروکش نمودن آبی که دنیا را فرا گرفته بود، کره زمین را به سه پسرش که با ایشان نجات یافته بودند تقسیم نمود. یافث یکی از پسران ایشان بود که جیحون را به او داد. یافث دارای 7 پسر بود که یکی از آنها "ترک" نام داشت. ترک بسیار با ادب و عاقل بود. یافث، پسرانش را در جیحون پراکنده کرد. ترک پسرانی خوب کردار به نامهای توتل، چگل، برسخان و ابلاق داشت. غز یا اوغوزخان پسر قراخان و نوه دیب باقوی و یکی از نوادگان ترک بود که پس از چند نسل حکومت قبیله را بعهده گرفت.
در کتاب جامع التواریخ رشیدی و جدول محمود کاشفری فرزندان اوغوزخان را شش نفر معرفی کرده اند که هر یک چهار فرزند داشتند. این نوادگاه اوغوزخان 24 قبیله را تشکیل میدادند که برای نظم دادن و شناساندن آنها هر یک از قبایل دارای نشان و مهری (طمغا) بودند.یکی از فرزندان [[اوغوزخان]]، [[یولدوزخان]] بود که دارای چهار پسر به نامهای آوشار (افشار)، قیزیق، قارقین و بیک‌دلی بود.در کتب تاریخی معنی این قبیله را **"مانند سخن بزرگان عزیز"** آورده اند و مهر این قبیله را مانند آذرخش در نظر گرفته اند و شاهین (اونقون) را نیز نشان این ایل قرار داده اند. در کتاب جامع التواریخ رشیدی و جدول محمود کاشفری فرزندان اوغوزخان را شش نفر معرفی کرده اند که هر یک چهار فرزند داشتند. این نوادگاه اوغوزخان 24 قبیله را تشکیل میدادند که برای نظم دادن و شناساندن آنها هر یک از قبایل دارای نشان و مهری (طمغا) بودند.یکی از فرزندان [[اوغوزخان]]، [[یولدوزخان]] بود که دارای چهار پسر به نامهای آوشار (افشار)، قیزیق، قارقین و بیک‌دلی بود.در کتب تاریخی معنی این قبیله را **"مانند سخن بزرگان عزیز"** آورده اند و مهر این قبیله را مانند آذرخش در نظر گرفته اند و شاهین (اونقون) را نیز نشان این ایل قرار داده اند.
 
بیگدلی.txt · آخرین ویرایش: 2011/03/19 06:36 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki