تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

حاج.محمدصادق.خان.بیگدلی.شاملو.حصاری 2010/10/30 11:28 حاج.محمدصادق.خان.بیگدلی.شاملو.حصاری 2010/10/30 11:29 فعلی
خط 3: خط 3:
**شجره نامه** **شجره نامه**
مهدی‌خان بیگدلی شاملو مهدی‌خان بیگدلی شاملو
-+|+|
**محمدصادق خان بیگدلی شاملو** **محمدصادق خان بیگدلی شاملو**
-+|+|
محمود خان بیگدلی شاملو محمود خان بیگدلی شاملو
-+|+|
ابوالحسن خان بیگدلی شاملو ابوالحسن خان بیگدلی شاملو
-+|+|
میرزا داود خان بیگدلی شاملو میرزا داود خان بیگدلی شاملو
| |
 
حاج.محمدصادق.خان.بیگدلی.شاملو.حصاری.txt · آخرین ویرایش: 2010/10/30 11:29 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki