تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

مومن.خان.بیگدلی 2011/03/17 05:38 مومن.خان.بیگدلی 2011/03/17 05:38 فعلی
خط 1: خط 1:
-**مومن خان بیگدلی** یکی از بزرگان خاندان [[بیگدلی]] می‌باشد که وزیر اعلی بوده است. ایشان برادر [[جعفر بیک بیگدلی]] و جد مادر [[لطفعلی بیک آذر بیگدلی]] می‌باشند.+**مومن خان بیگدلی** یکی از بزرگان خاندان [[بیگدلی]] می‌باشد که وزیر اعلی بوده است. ایشان برادر [[جعفر بیک بیگدلی]] و جد مادری [[لطفعلی بیک آذر بیگدلی]] می‌باشند.
---- ----
[[منبع]] ۱۰، [[منبع]] ۱۰،
[[منبع]] ۱۳،ص ۱۳۷ [[منبع]] ۱۳،ص ۱۳۷
 
مومن.خان.بیگدلی.1300340309.txt.gz · آخرین ویرایش: 2011/03/17 05:38 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki