جعفر بیک بیگدلی از اعاظم بیگدلی و برادر مومن خان بیگدلی وزیر اعلی و جد مادری لطفعلی بیک آذر بیگدلی می‌باشد. ایشان دارای مجموعه شعر می‌باشند که متاسفانه موجود نیست و فقط لطفعلی بیک آذر بیگدلی در کتاب آتشکده آذر یک بیت از اشعار ایشان را ذکر کرده است.

هر شکاف خرابه دهنی است ——- که بمعموری جهان خندد


منبع ۱۳، ص ۱۳۷

منبع ۱۰،

 
جعفر.بیک.بیگدلی.txt · آخرین ویرایش: 2011/03/17 05:28 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki